ค้นหากิจกรรม ปี
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
วันที่ 11/10/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/10/60
 
โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน"
ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 15/09/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 06/09/60
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 05 กันยานน 2560
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 29/08/60
 
" Online Information and Education Conference 2017 "
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
 
“เทคนิคการนำเสนองานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ”
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 22/08/60
 
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 17/08/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 17/08/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 16/08/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 10/08/60
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
​วันที่ 09 สิงหาคม 2560
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 09 สิงหาคม 2560
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 08/08/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 08/08/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 07/08/60
 
“การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
 
โครงการ "ห้องสมุดสัญจร"
26 - 27 กรกฎาคม 2560
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560
 
การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
 
การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 17 กรกฎาคม 256
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
13 กรกฎาคม 2560
 
ห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการบริการในยุคดิจิทัล
6 - 7 กรกฎาคม 2560
 
"การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อความโปร่งใสในยุค Thailand4.0"
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
 
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560