ค้นหากิจกรรม ปี
โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาตน การพัฒนางาน เพื่อบริการที่เป็นเลิศ”
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 
โครงการ เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในยุค Thailand 4.0
 
โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
 
งานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560​
 
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับคณาจารย์
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
 
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
 
บริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 25/01/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/01/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 16/01/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/01/60
 
จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2560
วัน พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
 
การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 27/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า
 
การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารวิชาการไทย
ครั้งที่ 11
 
“การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 ก.ย. 59
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558
20 กันยายน 59
 
อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 9/09/59
 
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
"Online Information and Education Conference 2016
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 5/09/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 2/09/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 30/08/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 16/08/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 16/08/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 11/07/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
10 กรกฎาคม 2559
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร
 
เสวนาวิชาการเรื่อง
"ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ"
 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2559