สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นหากิจกรรม ปี
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาสังคมศาสตร์
 
BSRU Library Welcome all ASEAN Youths
ต้อนรับ คณะนักเรียนในกลุ่มอาเซียน
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต รายวิชาภาษไทยเพื่อการสืบค้น
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี3 สาขาการวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี2 สาขาการจัดการสารสนเทศ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาสังคมศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี2 สาขาวิชาชีววิทยา
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาวิชาชีววิทยา
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี3 สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี3 คณะวิทยาการจัดการ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขา คณิตศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
 
โครงการ "เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 และ ปี 3สาขาการจัดการสารสนเทศ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะครุศาสตร์