ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการใช้โปรแกรม
ฝึกภาษา Access English และฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
 
สัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ และ e-GP phases 3"
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ"
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น"
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี) คณะครุศาสตร์ ปี 4
 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ห้องสมุดอาเซียน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาทีมงานสำหรับหัวหน้างานห้องสมุด" วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
 
ร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
" Online Information and Education Conference 2015 " ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
" ก้าวทันเทคโนโลยี " ในวันที่ 23 เมษายน 2558
 
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและถ่ายถอดแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติราชการ และแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
จัดโครงการ " แข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
และตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AEC) "
 
อบรมการสืบค้นข่าวออนไลน์ (IqNewsClip)
ให้กับบุคลากรภายในมหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
อบรมการสืบค้นข่าวออนไลน์ (IqNewsClip)
ให้กับ นิสิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (thailis) ประจำปี 2558
 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562
 
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี
เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ด้านงานประกันคุณภาพ
 
เข้าร่วมประชุม
เรื่อง "มุมมอง" KM เติมเต็มความรู้เพื่อผลักดันสู่องค์กรแห่งคุณภาพ
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
R2R ไม่อยากอย่างที่คิด วันที่ 13-14 มีนาคม 2558
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
 
ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2558
 
ประชุม
การสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพในปี 2557
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30
 
ประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “โครงการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL)”
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาสังคมศาสตร์
 
BSRU Library Welcome all ASEAN Youths
ต้อนรับ คณะนักเรียนในกลุ่มอาเซียน
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต รายวิชาภาษไทยเพื่อการสืบค้น