ค้นหากิจกรรม ปี
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 08/09/57 ห้อง IT1 รอบเย็น
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 04/09/57 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 03/09/57 ห้อง IT 1 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556
 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับคณาจารย์บรรจุใหม่ทั้ง 4 คณะ
 
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer
 
Friends of the library ครั้งที่ 3
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ ได้เข้าร่วมประชุม
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
เข้าร่วม " การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
 
เยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 
เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ
ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรม
 
"งานฝีมือด้วยเทคนิค DIY สมุดทำมือ"
บริการวิชาการสู่สังคมให้กับชุมชนใกล้เคียง
 
ศึกษาดูงาน
ที่ ห้องสมุดประชาชนฮ่องกง และ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมาเก๊า
 
ศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ภาษา มรภ.ธนบุรี
 
งานประเพณีสงกรานต์ 57
สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
สำนักวิทยบริการฯร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
 
โครงการนิสิตกับการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการค้นคว้าและงานวิจัย และการจัดทำบรรณานุกรม
 
L2C คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อพบปะคณาจารย์ และแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ
 
การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นศ. สาขาการจัดการสารสนเทศ
 
เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ
ต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 
เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากประเทศเพื่อนบ้าน
 
การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นศ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นศ. สาขาการตลาดและประชาสัมพันธ์