ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 สาชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี3 คณะวิทยาการจัดการ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี4 คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขา คณิตศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
 
โครงการ "เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 และ ปี 3สาขาการจัดการสารสนเทศ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี4
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ ปี3
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ปี4
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะครุศาสตร์ ปี3
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ ปี3
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 14/09/57 ห้อง IT1 รอบบ่าย
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 14/09/57 ห้อง IT1 รอบเช้า
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 11/09/57 ห้อง IT1 รอบบ่าย