กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 10/08/60 ห้อง IT1

วิทยากร : -