กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 17/08/60 ห้อง IT1,IT2 รอบเช้า

วิทยากร : -