กิจกรรม: เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ รองผู้อำนวยการและบุคลากร
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคาร 8 ชั้น 7

วิทยากร : -