กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 22/08/60 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : -