กิจกรรม: “เทคนิคการนำเสนองานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการนำเสนองานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ”
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8 ชั้น 6 วันที่ 23 สิงหาคม 2560
โดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
วิทยากรโดย รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล อ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ และ อ.กิลเบิร์ต อีเดินส์ เม่ามีศรี

วิทยากร : -