กิจกรรม: " Online Information and Education Conference 2017 "

สำนักวิทยบริารฯ นำโดย ผอ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ, รองผอ. วรรณรุจ มณีอินทร์
นายสืบยศ สินบัว นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และ นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น
เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 
" Online Information and Education Conference 2017 " 
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยากร : -