กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 06/09/60 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : -