กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 15/09/60 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : -