กิจกรรม: โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน"
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ณ คุ้มพญารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
โดย ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ 
ทั้งนี้มีบุคลากรจากสำนักเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 3 ท่าน

 

วิทยากร : คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์