กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาการจัดการสาราสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 10/10/60 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : -