กิจกรรม: ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม บุณฑริก ชั้น 7

วิทยากร : -