กิจกรรม: เข้าร่วมโครงการอบรม

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรม
"การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

 

วิทยากร : -