กิจกรรม: บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน

สำนักวิทยบริารฯ นำโดย นางศรีโสภา  อ้อยหวาน หัวหน้าสำนักงาน  
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และ นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน 
: Information Services for Research in the Age of No Boundaries" 
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม  2560  ณ ห้องประชุม 601
ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์มหาชน)    

วิทยากร : -