กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตสาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 08/01/61 ห้อง IT1-IT2 รอบบ่าย       

วิทยากร : -