กิจกรรม: บ้านสมเด็จ BOOK FAIR ครั้งที่10

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการ
" บ้านสมเด็จ BOOK FAIR ครั้งที่10 "
เรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร
ร่วมคัดเลือกหนังสือ ที่ท่านต้องการ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560
เวลา 10:00 -16:00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1

วิทยากร : -