สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12/01/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเช้า

วิทยากร : -