สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 18/01/61 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : -