สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการฯ อาจารย์ วรรณรุจ มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามผลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ.2561 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากร : -