สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
วันที่ 02/02/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเช้า

วิทยากร : -