สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม: การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

"การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง"

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 61

เวลา 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง IT1 ชั้น8 อาคาร 8

วิทยากร : ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์