กิจกรรม: เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร” 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ IT1 ชั้น 8 อาคาร 8

 

วิทยากร : -