กิจกรรม: ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการฯ
คณะกรรมการประจำสำนักและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

วิทยากร : -