กิจกรรม: "การบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่" นำโดย ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการฯ
คณะกรรมการประจำสำนักและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา โดยนำเสนอผลการ
ดำเนินในรอบปี 61 ของสำนักวิทยบริการฯ และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการห้องสมุดสมัยใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 9 - 11 กรกฏาคม 2561

วิทยากร : -