กิจกรรม: จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถะของบุคลากรในองค์กร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถะของบุคลากรในองค์กร
โดย อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน

ในช่วงเช้าได้เชิญคุณอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริการที่ดีและแลกเปลี่ยนรู้จาก
ประสบการณ์ทำงานด้านบริการระหว่างสำนักวิทยบริการฯและส่งเสริมวิชาการฯ

ในช่วงบ่ายได้เชิญวิทยากรจาก tk park คุณเปรมชัย ศิริวััฒนะ และ คุณอัชฌา เพ็งจันทร์
มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริการในห้องสมุดสมัยใหม่ และการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการมากยิ่งขึ้น

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคาร 8

 

วิทยากร : -