กิจกรรม: โครงการพาน้องท่องห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เวลา 14.00 น. – 16 .30 น. โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
กับนักศึกษาใหม่พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

วิทยากร : -