กิจกรรม: “การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม”

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัมมนา “การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม”
โดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ชั้น 6 อาคาร บรรณราชนครินทร์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผู้บริหารหน่วยงาน ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

วิทยากร : -