กิจกรรม: โครงการพาน้องท่องห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ) เวลา 13.00 น. – 14 .00 น.
โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกกับนักศึกษาใหม่
พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

วิทยากร : -