กิจกรรม: จัดโครงการเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
โดย ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน

ในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเรื่อง How to Create Excellent Power Point Presentation and Make Your Presentation Interactive
โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม และอาจารย์กิลเบริ์ต อีเดินส์ เม่ามีศรี

ในช่วงบ่ายมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเรื่อง Vocabulary and Powerful Phrases for Making Presentations in English
โดย ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม และอาจารย์กิลเบริ์ต อีเดินส์ เม่ามีศรี

หลังจากฟังบรรยายได้ฝึกปฎิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน
โดยได้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8

วิทยากร : -