กิจกรรม: EBSCO Conference 2018

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการฯ
และ นายสืบยศ สินบัว เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
EBSCO Conference 2018
NOVOTEL Platinum Hotel Bangkok
วันที่ 3 สิงหาคม 2561

วิทยากร : -