กิจกรรม: การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
 

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย นายสืบยศ สินบัว นางรสสุคนธ์ อุดมศรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม  2561

วิทยากร : -