กิจกรรม: โครงการแบ่งปันความรู้ห้องสมุดสู่ชุมชน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการแบ่งปันความรู้ห้องสมุดสู่ชุมชน
โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และประชาชนผู้ที่สนใจจากชุมชนต่างๆ และโรงเรียนในพื้นใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ 3 กิจกรรม
- อบรมอาชีพเสริมรายได้(งานจักสาน)
- อบรมความรู้เรี่องการสืบค้นข้อมูลออนไลน์และบรรณานุกรม
- อบรมการเขียนการ์ตูนสำหรับงานสร้างสรรค์

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ชั้น 6,8 อาคาร 8 บรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : -