กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
วันที่ 24/08/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเช้า

วิทยากร : -