กิจกรรม: โครงการพาน้องท่องห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
(สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 13.00 น. – 15 .00 น.
โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกกับนักศึกษาใหม่
พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

วิทยากร : -