กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 29/08/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเย็น

วิทยากร : -