กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 31/08/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเย็น

วิทยากร : -