กิจกรรม: การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ และ นางสาววิรัตน์กานต์  ชื่นบานเย็น
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร
จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

วิทยากร : -