กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 10/09/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเช้า

วิทยากร : -