กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตรายวิชาการออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
กลุ่มเรียนD2 วันที่ 13/09/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเช้า

วิทยากร : -