กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 14/09/61 ห้อง IT1-IT2 รอบบ่าย

วิทยากร : -