กิจกรรม: รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 กันยายน 2561 

วิทยากร : -