ชุมชน กะดีจีน ลงตัวในความหลากหลาย (วัดกัลยาณ์)
ชุมชนวัดกัลยาณมิตร
มนต์เสน่ห์แห่งเสียงขลุ่ย ณ ชุมชนลาว บางไส้ไก่
ตามหาของดีวิถีชุมชนฝั่งธนบุรีย้ำกม.ช่วยต่อลมหายใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กุฎีจีน ย่านนานาชาติแห่งรัตนโกสินทร์