150ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาบุรุษรัตโนดมผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่5
ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช​
จางวางทั่ว พาทยโกศล
ดนตรีในบ้านฯ ตอน ๑๕๐ ปีชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
สายสกุลบุนนาค ต้นตระกูลเป็นมุสลิม แต่ทำไมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช