งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
ระลึกวันอาชูรอ พิธีแห่เจ้าเซ็นกุฎีเจริญพาศน์
พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า (พิธีถอดพระ)
กระตั้วแทงเสือ
มอญ บางกระดี่
ประเพณีวันฮารีรายอ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่