วัดอาวุธวิกสิตาราม
 

วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ที่มา : phramaha wichai.(2012)ประวัติวัดอาวุธวิกสิตาราม. [ออนไลน์]. ได้จาก จากhttps://youtu.be/eSPMrCXgZXg [ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557]. 
 

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ