วัดหิรัญรูจี
 

วัดหิรัญรูจี เดิมชื่อ วัดน้อย สร้างในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปีพุทธศักราช ๒๓๒๑ โดย เจ้าขรัวเงิน
พระชนกของกรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ ๒ สมัยรัชกาลที่ ๔ พระยาอนุชิตได้ทำการบูรณ ปฏิสังขรณ์ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๙๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า วัดหิรัญรูจี และโปรดให้หล่อพระพุทธรูป ด้วยเงินทั้งองค์ ปางมารวิชัยประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำวัด

ดูวีดีโอเพิ่มเติมที่

http://www.rakbankerd.com/2014/art/temple/temple_detail.php?id=302#.VdQv4_RAyQc.

ที่มา : รักบ้านเกิด.(2015)วัดหิรัญรูจีวรวิหาร. ค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 จากhttp://www.rakbankerd.com/2014/art/temple/temple_detail.php?id=302

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ ]
  เอกสารไฟล์แนบ